Disclaimer

1. Algemeen
Deze website is eigendom van ZomergemInBeeld.
Contactgegevens: Nicholas Spinel. 9930 Zomergem. Kleistraat 24b.
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden.

2. Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze website, alsook de op deze website meegedeelde foto’s, de paginavormgeving, de ter beschikking gestelde gegevens, de teksten, beelden alsook de in verband met de website gebruikte software zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan ZomergemInBeeld of aan derden waarmee ZomergemInBeeld daaromtrent contractuele afspraken heeft.
Elke reproductie, verspreiding, verkoop of andere exploitatie van deze gegevens, ongeacht de wijze, is strikt verboden zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van ZomergemInBeeld. U verbindt er zich toe u te onthouden van elke inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van ZomergemInBeeld of deze rechthoudende derden.
 
De foto’s op deze website worden echter door ZomergemInBeeld in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding.Niet-commercieel.Gelijk delen.2.0.België licentie.
Onder deze licentie mogen deze foto’s worden gekopieerd, bewerkt en verspreid onder de volgende voorwaarden:
• De gebruiker dient bij de foto het opschrift ZomergemInBeeld te gebruiken.
• De gebruiker mag de foto niet voor commerciële doeleinden gebruiken.
• Indien de gebruiker de foto bewerkt kan het daaruit ontstane werk uitsluitend krachtens dezelfde licentie als de onderhavige licentie of een gelijksoortige licentie worden verspreid.
ZomergemInBeeld doet haar uiterste inspanning om de toestemming van alle fotografen van de meegedeelde foto’s te verkrijgen, alsook van de op de foto’s afgebeelde personen, dit alles conform de auteurswet van 30 juni 1994. Desondanks – en dit mede door de ouderdom van de foto’s – is ZomergemInBeeld er niet altijd in geslaagd de fotografen of geportretteerden te identificeren en/of te traceren. Indien u meent enige rechten op de meegedeelde foto’s te hebben, contacteer ZomergemInBeeld dan gerust via bovenstaande coördinaten.

3. Verplichtingen van de gebruiker van een ZomergemInBeeld account
De gebruiker garandeert dat zijn persoonlijke gegevens die hij meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens kan er toe leiden dat de gebruiker tijdelijk of definitief iedere toegang tot de website of delen ervan wordt ontzegd.
De gebruiker die informatie aan ZomergemInBeeld doorgeeft, of zelf toevoegt, wijzig of aanvult op de website en/of de databanken(en) van ZomergemInBeeld, is aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van deze informatie. De gebruiker bevestigt dat deze verstrekte informatie geen inbreuk maakt op rechten van derden (waaronder portret- en intellectuele eigendomsrechten). De gebruiker zal ZomergemInBeeld dan ook vrijwaren tegen elke vordering die door derden wegens een inbreuk op hun rechten tegen ZomergemInBeeld zou worden gesteld.
Door zich te registreren op de website geeft iedere gebruiker die zelf informatie (zoals foto’s) aan ZomergemInBeeld verstrekt, zijn uitdrukkelijke toestemming dat deze informatie zonder enige beperking door ZomergemInBeeld mag worden gebruikt.

4. Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de website is van algemene aard. ZomergemInBeeld levert redelijke inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. ZomergemInBeeld is niet verplicht de informatie up to date te houden. ZomergemInBeeld kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die u via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.
ZomergemInBeeld geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor een slechte werking of voor een tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade die rechtstreeks of onrechtstreeks zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde, geheel of gedeeltelijk, zonder aankondiging of kennisgeving offline worden gehaald, aangepast, gewijzigd of aangevuld.
ZomergemInBeeld kan in geen geval, tegenover wie dan ook, aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade te wijten aan het gebruik van deze site of van op deze site ter beschikking gestelde informatie, dan wel van een andere site waarnaar deze site zou linken. In geen geval is ZomergemInBeeld aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, alsook voor beschadiging aan apparatuur, programmatuur of andere activa van de gebruiker.

5. Links
De website kan hyperlinks bevatten naar website of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
ZomergemInBeeld verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites. Zij kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan de inhoud of de kenmerken van deze sites.

6. Privacybeleid
ZomergemInBeeld hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze website beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie wordt gevraagd. Deze informatie zal enkel worden gebruikt om u een beter dienstverlening te garanderen. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.
Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 8 december 1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan ZomergemInBeeld, Kleitstraat 24b, 9930 Zomergem of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
ZomergemInBeeld kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor gebruikers.
Tijdens een bezoek aan de website kunnen cookies op de harde schijf van uw computer worden geplaatst en dit enkel en alleen om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere website na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Het Belgische recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel het vredegerecht te Zomergem en/of rechtbank van eerste aanleg te Gent bevoegd.